Artikel 1: Definities

Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt vermeld, worden de in deze algemene voorwaarden gebruikte termen als volgt gedefinieerd: Gebruiker: MARTINI BEAUTY B.V., de Gebruiker van de algemene voorwaarden, Verkoper; Koper: : de wederpartij bij de overeenkomst met Gebruiker, Klant; Opdracht/bestelling/contract: de overeenkomst tussen gebruiker en koper.

Artikel 2: Algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere bestelling, aanbieding en overeenkomst tussen Gebruiker en Koper, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen om van deze voorwaarden af te wijken. Partijen komen overeen dat artikel 6:225 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek (BW) niet van toepassing is in gevallen waarin Koper verwijst naar zijn algemene voorwaarden;
2.2 Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met gebruiker, waarbij gebruiker bij de uitvoering gebruik maakt van de diensten van derden;
2.3 De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden dan die van Gebruiker wordt uitdrukkelijk uitgesloten;
2.4 Indien gebruiker meerdere malen een overeenkomst met de koper aangaat, zijn deze voorwaarden van toepassing op alle volgende overeenkomsten, ongeacht of deze al dan niet uitdrukkelijk van toepassing worden verklaard;
2.5 Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing.

Artikel 3 Aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten

3.1 Alle aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend en geldig voor een termijn van 1 maand, tenzij in de aanbieding een andere termijn voor aanvaarding staat vermeld.
3.2 Overeenkomsten waarbij de Gebruiker partij is, zijn slechts geldig: – nadat beide partijen daartoe een overeenkomst of een ingevuld formulier hebben ondertekend en vanaf de datum van ondertekening, of; – na ontvangst en akkoordverklaring van de schriftelijke aanvaarding door Koper van een door Gebruiker uitgebracht aanbod; – of bij gebreke daarvan door levering aan en afname van de zaken door Koper;
3.3 Bij overeenkomsten wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens reclames binnen 7 dagen na factuurdatum;
3.4 Gebruiker behoudt zich het recht voor bestellingen/opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren;
3.5 Indien de aanvaarding door Koper afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is Gebruiker aan die verschillen niet gebonden. De overeenkomst komt alsdan onverminderd de verschillen in aanvaarding tot stand, tenzij Gebruiker anders aangeeft;
3.6 Prijzen zijn vermeld in euro’s exclusief BTW en andere heffingen, lasten, belastingen en exclusief opslag-, verzend- en eventuele transport- en verpakkingskosten, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
3.7 Indien Gebruiker zorg draagt voor de verzending van gekochte zaken, factureert Gebruiker de transport- en verpakkingskosten afzonderlijk aan Koper;
3.8 Bij levering via (pakket)post factureert gebruiker de verzend-/transportkosten aan de koper, de specifieke voorwaarden staan vermeld op de factuur;
3.9 Een samengestelde prijsopgave verplicht gebruiker niet tot het verrichten van een gedeelte van een bestelling tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs;
3.10 Aanbiedingen of offertes gelden niet voor eventuele vervolgopdrachten.

Artikel 4 Modellen/foto’s

4.1 Indien aan Koper een model, monster of afbeelding wordt getoond, wordt aangenomen dat deze ter aanduiding is getoond, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen dat de te leveren zaak geheel daarmee in overeenstemming zal zijn.
4.2 Eventuele in diverse publicaties opgenomen modellen, afbeeldingen, aantallen, maten, gewichten of omschrijvingen zijn uitsluitend bedoeld als indicatie.
4.3 De volgende situaties kunnen nooit aanleiding geven tot enige aanspraak: – verschillen in kleur, geur en maat kleiner dan 10%; – eventuele zetfouten of drukfouten in diverse gepubliceerde mededelingen.

Artikel 5 Uitvoering van de overeenkomst

5.1 Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Dit alles gebaseerd op de op dat moment geldende wetenschappelijke kennis in Nederland;
5.2 Gebruiker bepaalt de wijze waarop de overeenkomst wordt uitgevoerd, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen;
5.3 Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Gebruiker is uitgegaan van door Koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuiste of onvolledige gegevens voor Gebruiker kenbaar hadden moeten zijn.

Artikel 6 Levering

6.1 Levering van artikelen vindt plaats vanaf het adres van Gebruiker, tenzij anders overeengekomen;
6.2 Indien Gebruiker de artikelen aflevert, geschiedt dit telkens op het bij Gebruiker bekende meest recente afleveradres van Koper. Indien geen apart afleveradres bekend is, vindt levering plaats op het factuuradres;
6.3 De Koper moet de artikelen onmiddellijk na productie van de eindproducten kopen of ontvangen. Indien de zaken voor Koper beschikbaar zijn of ter levering worden aangeboden, maar om welke reden dan ook niet door Koper worden afgenomen, vindt levering plaats door middel van een schriftelijke mededeling.